Ú V O D

Pro zájemce, kteří dovršili důchodový věk, mají ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a motivaci ke studiu, je na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích připraven studijní program univerzity třetího věku (U3V).
Studijní obor Péče o člověka a jeho zdraví je specificky orientovaný na zdravotní a sociální problematiku péče o člověka ve zdraví, nemoci a tísni.

Studium je tříleté, s možností následného fakultativního studia v Klubu absolventů univerzity třetího věku. Výuka je pravidelná, probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, terénních výzkumů, exkurzí a soustředění jedenkrát v týdnu po celou dobu studia. Splnění předepsaných studijních povinností v řádných termínech je podmínkou k získání osvědčení o mimořádném studiu na Jihočeské univerzitě, Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.
Přijímací zkoušky se nekonají. O přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a kapacitní možnosti školy. Školné se neplatí, stanovený vstupní poplatek kryje náklady spojené se slavnostním přijímacím aktem a zápisem ke studiu.
Osvědčení o mimořádném studiu na Jihočeské univerzitě

 Informace o studiu:
    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Studijní oddělení
Jírovcova 24
370 04 České Budějovice
tel.+fax: 38 74 27 901
e-mail: polenova@zsf.jcu.cz

Za obsahovou podobu stránek zodpovídá: Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
webmaster: straka@zsf.jcu.cz