Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace  studijních programů a oborů na ZF JU v Českých Budějovicích

 

Pro přístup k chráněným souborům s osobními údaji použijte uživatelské jméno host a heslo z tabulky A akreditačních materiálů.

 

Bakalářské studium

Studijní program

Studijní obor

Zemědělství

Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině

Zemědělská technika, obchod, servis a služby

Ekonomika a management

Účetnictví a finanční řízení podniku *

Ekonomika služeb a cestovního ruchu *

 

Magisterské studium

Studijní program

Studijní obor

Zemědělské inženýrství

Všeobecné zemědělství *

Provozně podnikatelský obor *

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Ekonomika a management

Obchodně podnikatelský obor *

Účetnictví a finanční řízení podniku *

Zootechnika

Zootechnika

 

Doktorské studium


Studijní program

Studijní obor

Fytotechnika

Obecná produkce rostlinná

Speciální produkce rostlinná

Ochrana rostlin

Zootechnika

Obecná zootechnika

Speciální zootechnika

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Chemie

Zemědělská chemie

Ekologie a ochrana prostředí

Aplikovaná a krajinná ekologie

Ekonomika a management

Řízení a ekonomika podniku

 

    *   presenční i kombinovaná forma studia (u ostatních bakalářských a magisterských studijních

        oborů pouze presenční forma; u doktorských studijních programů presenční i distanční   forma)