J I H O Č E S K Á   U N I V E R Z I T A

v Českých Budějovicích

z e m ě d ě l s k á   f a k u l t a

Žádost o akreditaci

doktorského studijního programu:

P 4102 Fytotechnika

ve studijním oboru:

4102V002 Obecná produkce rostlinná

forma studia: prezenční a kombinovaná

České Budějovice, duben 2009