J I H O Č E S K Á   U N I V E R Z I T A

v Českých Budějovicích

z e m ě d ě l s k á   f a k u l t a

Žádost o akreditaci

doktorského studijního programu:

P 4103 Zootechnika

ve studijním oboru:

4103V004 Speciální zootechnika

forma studia: prezenční a kombinovaná

České Budějovice, duben 2009